RETURN AND REFUND POLICY

นโยบายการขอคืนเงิน/คืนสินค้า

  1. สินค้าได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าวทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. สินค้าได้รับความเสียหายจากการส่งขนส่ง หากกล่องพัสดุอยู่ในสภาพฉีกขาดกล่องไม่เรียบร้อยหรือมีลักษณะการเปิดกล่องมาก่อนถึงมือลูกค้ากรุณาอย่าเซ็นรับของโดยเด็ดขาด ทางบริษัทขอความกรุณาติดต่อกลับทางบริษัททันทีเพื่อป้องกันความผิดพลาด และเมื่อลูกค้ารับสินค้ามาแล้วควรถ่ายภาพลักษณะกล่องหรือถ่าย VDO ในขณะที่ทำการเช็คสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับทางบริษัท
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับเปลี่ยน/คืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกกรณี ดังนี้

    4.1. ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า 

    4.2. ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้าเอง เช่น เกิดจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

    4.3. ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการสินค้า

    4.4. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรายการ กรณีที่ทางร้านส่งสินค้าถูกต้องตามคำสั่งซื้อแล้ว

    4.5  สินค้าที่มีการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

    4.6  สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษ

  1. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท เช่น ทางบริษัทส่งของให้ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และสินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากทางบริษัท ดังนั้นรบกวนลูกค้าส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท โดยสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสภาพสินค้าจะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และต้องบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทได้นำส่งต่อลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย ซึ่งลูกค้าสามารถคืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดส่งสินค้าผิดรายการให้กับลูกค้า

2. สินค้าชำรุดเสียหาย หรือสูญหายจากการขนส่ง

ขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไม่สมบูรณ์หรือได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าของบริษัท
  2. ติดต่อบริษัทเพื่อพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้า  LINE ID : @Beauraz
  3. ส่งสินค้ากลับมาที่ : ARCO Home Office 1254/8 ซอยโยธินพัฒนา11 ถนนเลียบด่วนเอกมัยรามอินทรา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  4. บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้จ่ายไปจากการซื้อสินค้า ภายใน 45 วันทำการ โดยระยะเวลาเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคืนสินค้าพร้อมกับเอกสารประกอบการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบหรือเสียหายระหว่างการจัดส่งโปรติดต่อกลับภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้วทันทีหรือวันที่ได้รับที่ขึ้นในระบบขนส่ง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบเฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางของบริษัท บิวราซ จำกัดเท่านั้น